Hotpoint AQC9 6F7 TM1 (EU) Mode d'emploi

Naviguer en ligne ou télécharger Mode d'emploi pour Sèche-linge électrique Hotpoint AQC9 6F7 TM1 (EU). Hotpoint AQC9 6F7 TM1 (EU) Instruction for Use Manuel d'utilisatio

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 56
  • Table des matières
  • DEPANNAGE
  • MARQUE LIVRES
  • Noté4.8 / 5. Basé sur18 avis des utilisateurs
Vue de la page 0
CZ
1
Česky, 1
Obsah
Důležité informace, 2-3
Instalace, 4
Kam nainstalovat sušičku
Ventilace
Vypouštění vody
Připojení k elektrické síti
Vyrovnání sušičky do vodorovné polohy
Výchozí informace
Popis sušičky, 5
Otevírání dvířek
Vlastnosti
Ovládací panel
Displej, 6
Uvedení do činnosti a programy, 7-12
Volba programu
Speciální programy
Tabulka programů
Ovládací prvky
Prádlo, 13-14
Rozdělení prádla
Visačky na prádle
Prádlo vyžadující zvláštní péči
Doby sušení
Upozornění a rady, 15
Základní bezpečnostní pokyny
Úspora energie a ohled na životní prostředí
Péče a údržba, 16
Přerušení elektrického napájení
Vyčištění ltru po každém cyklu
Kontrola bubnu po každém cyklu
Vyprázdnění nádoby na zachytávání vody po
každém cyklu
Čištění ltru Kondenzátoru
Čištění sušičky
Poruchy a jejich odstraňování, 17
Servisní služba, 18
Informace týkající se recyklace a likvidace
CZ
AQUALTIS
AQC9 6F7
Návod k použití
SUŠIČKA
! Tento symbol vám připomíná potřebu přečtení tohoto
návodu k použití.
! Mějte tento návod vždy po ruce kvůli snadné konzultaci a pro
každý případ. Návod uložte v blízkosti sušičky; v případě prodání
nebo postoupení zařízení jiným osobám jim nezapomeňte
odevzdat tento návod, abyste i novým vlastníkům umožnili
seznámit se s upozorněními a radami týkajícími se použití sušičky.
! Pozorně si přečtěte tyto pokyny: Následující strany obsahují
důležité informace ohledně instalace a užitečné rady pro činnost
tohoto elektrospotřebiče.
English, 19
GB
Português, 37
PT
PT
Vue de la page 0
1 2 3 4 5 6 ... 55 56

Résumé du contenu

Page 1 - Návod k použití

CZ1Česky, 1ObsahDůležité informace, 2-3Instalace, 4Kam nainstalovat sušičkuVentilaceVypouštění vodyPřipojení k elektrické sítiVyrovnání sušičky do vod

Page 2 - Důležité informace

10CZTabulka programů! Když kontrolka On/Off není rozsvícená, stiskněte příslušné tlačítko a poté proveďte volbu programu.Program Funkce Nastavení Po

Page 3 - Údaje o výrobku

CZ11Automatické sušení a Časově vymezené sušení Nejdříve proveďte volbu programu (viz tabulka programů).! Pro dosažení optimálního výkonu neotvírej

Page 4 - Instalace

12CZOvládací prvky • Otočný ovladač programů! Upozornění: Když po stisknutí tlačítka pro uvedení do činnosti dojde ke změně polohy otočného ovladače

Page 5 - Popis sušičky

CZ13Rozdělení prádla• Zkontrolujte symboly na visačkách jednotlivých kusů prádla, abyste se přesvědčili, zda jsou vhodné pro bubnové sušení.• Rozdělte

Page 6 - Automatické sušení

14CZPrádlo vyžadující zvláštní péčiPřikrývky a ložní přikrývky: prádlo z akrylu (Acilian, Courtelle, Orion, Dralon) se musí sušit mimořádně pečlivě a

Page 7 - Uvedení do činnosti a volba

CZ15! Tento elektrospotřebič byl navržen a vyroben v souladu s platnými mezinárodními bezpečnostními předpisy. Tato upozornění jsou uváděna z bezpečno

Page 8 - Speciální programy

16CZPřerušení elektrického napájení! Odpojte sušičku, když není v činnosti, a také během čištění a provádění údržby.Vyčištění ltru po každém cyklu F

Page 9

CZ17Poruchy a jejich odstraňování Možné příčiny / Řešení:• Zástrčka není zastrčena do elektrické zásuvky ve stěně zcela na doraz, a proto není za

Page 10

18CZKondenzační systémTato sušička je vybavena Kondenzačním systémem pro sušení vašeho prádla. Pro umožnění jeho činnosti Kondenzátor používá plyn zp

Page 11 - (Tmavý cyklus)

19GBContentsImportant Information, 20-21Installation, 22Where to put your dryerVentilationElectrical connection Levelling the tumble dryerBefore you s

Page 12 - Ovládací prvky

2CZPro účinnou činnost kondenzační sušičky je třeba znát níže uvedené schéma běžné údržby:Filtr na chmýří – Chmýří, které se zachytává na ltru, JE TŘ

Page 13 - Visačky na prádle

20GBImportant InformationFor your Condenser dryer to operate efficiently, you must follow the regular maintenance schedule shown below:Fluff Filter –

Page 14 - ! Nesušte prádlo příliš

21GBStep 5Refit the filter unit - ensure that the unit is pushed in fully, then turn all 4 clips into the horizontal position to lock the cover.Failur

Page 15 - Upozornění a rady

22GBInstallationElectrical connection Before plugging the appliance into the socket, check the fol-lowing: • Make sure your hands are dry.• The sock

Page 16 - Péče a údržba

23GBTo open doorDryer DescriptionControl Panel The On/Off button/light , if the dryer is running and this button is pressed and held for more than 3

Page 17 - Možné příčiny / Řešení:

24GBThe DisplayTimed DryAfter selecting a Programme that has a Timed Dry Option, press the Timed Button to select a drying time. The display will redu

Page 18 - Servisní služba

25GBStart and ProgrammesChoosing a Programme1. Plug the dryer into the electrical socket. 2. Sort your laundry according to fabric type (see Laundry).

Page 19 - Instruction booklet

26GBSpecial ProgrammesShirts High Heat option • This is a programme for Shirts made from Cotton.• It can be used for load sizes up to 3 kg (approx

Page 20 - Important Information

27GBRefresh Thanks to a cool air flow, oxygen penetrates the fibers and transports unpleasant odors such as cigarette smoke, frying, smog out of the

Page 21 - Product Data

28GBProgrammes Table! If the On/Off light is not lit; Press the On/Off Button and then select programme.Programme What it does How to set it Notes /

Page 22 - Installation

29GBSensor Drying and Timed Drying First select a programme (see programmes table).! For the best performance do not open the door before the cycle

Page 23 - Dryer Description

CZ3Filtr Kondenzátoru - Pro správnou činnost ltru je potřebné jej vyčistit po každých pěti cyklech sušení; v každém případě však platí, že pro optima

Page 24 - The Display

30GBThe Controls• Programme knob ! Warning, if after pressing the start button the programme knob position is changed, the new position will NOT chan

Page 25 - Start and Programmes

31GBLaundrySorting your laundry• Check symbols on clothing labels to make sure that the articles can be tumble dried. • Sort laundry by fabric typ

Page 26 - Special Programmes

32GBCottonHigh Heat1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8-9 kgAutomatic minutes 35-60 55-90 85-100 100-130 130-150 160-180 200-210 210-250Timed 40 or 6

Page 27

33GBWarnings and Suggestions! This appliance has been designed and built according to international safety standards. These warnings are given for saf

Page 28

34GBMaintenance and CareSwitching off the electricity ! Unplug the dryer when not using it, when cleaning it, and during maintenance activities.Clean

Page 29

35GBTroubleshooting One day your dryer seems not to be working. Before you call your Service Centre (see Service), go through the following troublesho

Page 30 - The Controls

36GBServiceHeat Pump System This dryer is fitted with a sealed heat pump system to dry your clothes. To operate, the heat pump contains fluorinated gr

Page 31 - Wash care labels

PT37PortuguêsÍndiceInformações importantes, 38-39Instalação, 40Onde instalar a máquina de secar roupaVentilaçãoDescarga da águaLigação eléctricaNivela

Page 32 - Drying times

38PTA falta de limpeza do filtro no fim de cada ciclo de secagem tem influência sobre os desempenhos da máquina, que demora mais tempo a secar e, cons

Page 33 - Suggestions

PT39Filtro da Bomba de Calor – Para um funcionamento correcto, o filtro deve ser limpo a cada cinco ciclos de secagem; todavia, para optimizar o desem

Page 34 - Maintenance and Care

4CZPřipojení k elektrické síti Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrické sítě proveďte kontrolu podle následujících bodů:• Ujistěte se, že máte s

Page 35 - Troubleshooting

40PTLigação eléctrica Antes de introduzir a ficha na tomada eléctrica, verifique o seguinte:• Certifique-se de que tem as mãos secas.• A tomada deve e

Page 36

PT41Botões e indicadores luminosos OpçãoBotão e indicador luminoso On/OffVisorBotão e indicador luminoso Bloqueio criançasBotão e indicador luminoso

Page 37 - Instruções para a

42PTO visor possui três secções, cada uma com o respectivo botão.Secagem automáticaDepois de ter seleccionado um programa com a opção Secagem automáti

Page 38 - Informações importantes

PT43Selecção do programa1. Introduza a ficha da máquina de secar roupa na tomada de alimentação eléctrica.2. Seleccione a roupa em função do tipo de r

Page 39 - Dados do Produto

44PTPrograma especialProgramas para CamisasCamisas - Secagem intensiva • Este programa destina-se às camisas de algodão.• Pode ser utilizado para ca

Page 40 - Instalação

PT45Arejar Graças a um fluxo de ar fresco, o oxigénio penetra nas fibras e remove odores desagradáveis da roupa, como o fumo de cigarro, odores a frit

Page 41 - Descrição da máquina de

46PTTabela dos programas! Se o indicador luminoso On/Off não estiver aceso, prima o respectivo botão e, em seguida, seleccione o programa.Programa F

Page 42

PT47Secagem automática e Secagem temporizada Antes de seleccionar um programa (consulte a tabela dos programas).! Para obter melhores desempenhos, não

Page 43 - Início e programas

48PTComandos • Selector dos programas! Atenção: se, depois de ter premido o botão de início, alterar a posição do selector dos programas, a nova posiç

Page 44 - Programa especial

PT49Triagem da roupa• Verifique os símbolos que constam das etiquetas das di-versas peças para se certificar de que podem ser submeti-das a secagem em

Page 45

CZ5Tlačítka a kontrolky Volitelné funkceTlačítko s kontrolkou On/OffDisplejTlačítko a kontrolka Zablokování tlačítekTlačítko s kontrolkou Start/Paus

Page 46

50PTPeças especiais Cobertores e colchas: as peças de acrílico (Acilian, Courtelle, Orion, Dralon) devem ser secas com extremo cu-idado a uma temperat

Page 47

PT51! Este electrodoméstico foi concebido e fabricado em conformi-dade com as normas internacionais em matéria de segurança. Estas advertências são fo

Page 48 - Comandos

52PTInterrupção da alimentação eléctrica! Desligue a máquina de secar roupa quando não estiver a funcio-nar, bem como durante as operações de limpeza

Page 49 - Etiquetas de manutenção

PT53Problemas e soluções Possíveis causas / Soluções:• A ficha não ficou bem encaixada na tomada eléctrica para que possa fazer contacto.• Ocorreu u

Page 50 - Tempos de secagem

54PTSistema com bomba de calorEsta máquina de secar roupas é equipada com um sistema com bomba de calor para secar a sua indumentária. Para permitir

Page 52 - Cuidados e manutenção

56PT05/2013 Xerox Fabriano

Page 53 - Problemas e soluções

6CZDisplej je tvořen třemi částmi, každá má odpovídající tlačítko.Časově vymezené sušeníPo zvolení programu s volitelnou funkcí časově vymezeného suše

Page 54 - Assistência

CZ7Volba programu1. Zasuňte zástrčku sušičky do zásuvky elektrického napájení.2. Zvolte sušení podle druhu prádla (viz Prádlo).3. Otevřete dvířka a uj

Page 55

8CZSpeciální programyKošile - Intenzivní sušení • Tento program je určen specicky pro košile vyrobené z bavlny. • Lze jej použít pro náplně až do

Page 56 - 05/2013 Xerox Fabriano

CZ9Osvěžit Díky proudu čerstvého vzduchu kyslík pronikne do vláken a odstraní z oblečení nepříjemné zápachy, jako je zápach cigaretového kouře, smažen

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire